หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
     
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ที่อยู่ 111 ถ.ท่าเทศ-ทุ่งยาว ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120 โทรศัพท์ 075-289689 โทรสาร 075-289689
 
  ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  นโยบายการบริหาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  อำนาจหน้าที่
  สายตรงนายก
  ข้อมูลการติดต่อ
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  งานบริหารงานบุคคล
 
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
  -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  -การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  พจนานุกรม ความรู้และทักษะที่จำเป็น
  -ระเบียบบริหารงานบุคคล
  -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  ประชาสัมพันธ์การออกคำสั่งด้านการบริหารงา่นบุคคล
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  -แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  -นโยบาย No Gift Policy
  -การขับเคลื่อนจริยธรรม
  -การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  แผนป้องกันการทุจริต
 
  ข้อมูลบริการ
 
  คู่มือบริการประชาชน
  แบบฟอร์มติดต่อราชการ
  Q&A
  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แบบคำร้องยื่นเรื่องต่างๆ
  Social Network
 
  กฏหมาย
 
  มาตการ/แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ และ กฎหมายน่ารู้
  กฎหมายเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานของหน่วยงานและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  ระเบียบ/กฎกระทรวงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  -รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการประเมิน LPA
  รายงานการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  -รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  -รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  -รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  -รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการรับชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา อบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ท่านคิดว่าการให้บริการของ
หน่วยงานเรา ดีหรือไม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ป่าชายเลนบ้านในทอน
(การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 1307 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2560
 
รายละเอียดกิจกรรม :

ที่ตั้ง : บ้านในทอน  หมู่ที่ 11 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ความเป็นมา

ป่าชายเลนบ้านในทอนของตำบลสุโสะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง ป่าชายเลนแห่งนี้มีระบบนิเวศที่หลากหลายและอุดมไปด้วยไม้ป่าชายเลนที่หนาแน่น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆหลากหลายชนิด มีเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ เหมาะแก่การเข้าไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน และเรียนรู้วิถีของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นป่าชายเลน

ป่าชายเลนบ้านในทอนแห่งนี้ มีนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นิยมเดินทางเข้าไปเที่ยวเพื่อสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติการท่องเที่ยวป่าชายเลนบ้านในทอนนั้น จะมีชาวชุมชนคอยให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแก่นักท่องเที่ยว เช่น เรือ เสื้อชูชีพ อาหารพื้นบ้าน และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่